Tra cứu lương giám sát siêu thị

Biểu đồ lương giám sát siêu thị

13,200,000 vnđ

( Mười ba triệu Hai trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát siêu thị là: 13,200,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát siêu thị