Tra cứu lương giám sát sản xuất

Biểu đồ lương giám sát sản xuất

8,437,500 vnđ

( Tám triệu Bốn trăm Ba mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát sản xuất là: 8,437,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát sản xuất