Tra cứu lương giám sát sản xuất

Biểu đồ lương giám sát sản xuất

9,045,454 vnđ

( Chín triệu Bốn mươi Năm ngàn Bốn trăm Năm mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát sản xuất là: 9,045,454 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát sản xuất