Tra cứu lương giám sát nhà hàng

Biểu đồ lương giám sát nhà hàng

9,702,127 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Hai ngàn Một trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát nhà hàng là: 9,702,127 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát nhà hàng