Tra cứu lương giám sát kỹ thuật

Biểu đồ lương giám sát kỹ thuật

9,013,888 vnđ

( Chín triệu Mười ba ngàn Tám trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát kỹ thuật là: 9,013,888 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát kỹ thuật