Tra cứu lương giám sát kỹ thuật

Biểu đồ lương giám sát kỹ thuật

9,586,956 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Tám mươi Sáu ngàn Chín trăm Năm mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát kỹ thuật là: 9,586,956 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát kỹ thuật