Tra cứu lương giám sát khu vực

Biểu đồ lương giám sát khu vực

14,813,432 vnđ

( Mười bốn triệu Tám trăm Mười ba ngàn Bốn trăm Ba mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát khu vực là: 14,813,432 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát khu vực