Tra cứu lương giám sát khu vực

Biểu đồ lương giám sát khu vực

16,524,390 vnđ

( Mười sáu triệu Năm trăm Hai mươi Bốn ngàn Ba trăm Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát khu vực là: 16,524,390 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát khu vực