Tra cứu lương giám sát kho

Biểu đồ lương giám sát kho

12,051,724 vnđ

( Mười hai triệu Năm mươi Một ngàn Bảy trăm Hai mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát kho là: 12,051,724 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát kho