Tra cứu lương giám sát kho

Biểu đồ lương giám sát kho

15,083,333 vnđ

( Mười năm triệu Tám mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát kho là: 15,083,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát kho