Tra cứu lương giám sát dự án

Biểu đồ lương giám sát dự án

24,800,000 vnđ

( Hai mươi Bốn triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát dự án là: 24,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát dự án