Tra cứu lương giám sát cửa hàng

Biểu đồ lương giám sát cửa hàng

12,413,043 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Mười ba ngàn Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát cửa hàng là: 12,413,043 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát cửa hàng