Tra cứu lương giám sát cửa hàng

Biểu đồ lương giám sát cửa hàng

15,500,000 vnđ

( Mười năm triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát cửa hàng là: 15,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát cửa hàng