Tra cứu lương giám sát công trường

Biểu đồ lương giám sát công trường

14,025,000 vnđ

( Mười bốn triệu Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát công trường là: 14,025,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát công trường