Tra cứu lương giám sát công trường

Biểu đồ lương giám sát công trường

13,604,166 vnđ

( Mười ba triệu Sáu trăm Bốn ngàn Một trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát công trường là: 13,604,166 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát công trường