Tra cứu lương giám sát công trình xây dựng

Biểu đồ lương giám sát công trình xây dựng

11,534,482 vnđ

( Mười một triệu Năm trăm Ba mươi Bốn ngàn Bốn trăm Tám mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát công trình xây dựng là: 11,534,482 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát công trình xây dựng