Tra cứu lương giám sát công trình xây dựng

Biểu đồ lương giám sát công trình xây dựng

8,464,285 vnđ

( Tám triệu Bốn trăm Sáu mươi Bốn ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát công trình xây dựng là: 8,464,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát công trình xây dựng