Tra cứu lương giám sát công trình

Biểu đồ lương giám sát công trình

12,726,635 vnđ

( Mười hai triệu Bảy trăm Hai mươi Sáu ngàn Sáu trăm Ba mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát công trình là: 12,726,635 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát công trình