Tra cứu lương giám sát công trình

Biểu đồ lương giám sát công trình

12,652,892 vnđ

( Mười hai triệu Sáu trăm Năm mươi Hai ngàn Tám trăm Chín mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát công trình là: 12,652,892 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát công trình