Tra cứu lương giám sát cơ điện

Biểu đồ lương giám sát cơ điện

11,015,625 vnđ

( Mười một triệu Mười năm ngàn Sáu trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát cơ điện là: 11,015,625 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát cơ điện