Tra cứu lương giám sát chất lượng

Biểu đồ lương giám sát chất lượng

12,681,818 vnđ

( Mười hai triệu Sáu trăm Tám mươi Một ngàn Tám trăm Mười tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát chất lượng là: 12,681,818 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát chất lượng