Tra cứu lương giám sát bán hàng

Biểu đồ lương giám sát bán hàng

20,104,166 vnđ

( Hai mươi triệu Một trăm Bốn ngàn Một trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát bán hàng là: 20,104,166 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát bán hàng