Tra cứu lương giám đốc xây dựng

Biểu đồ lương giám đốc xây dựng

20,416,666 vnđ

( Hai mươi triệu Bốn trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc xây dựng là: 20,416,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc xây dựng