Tra cứu lương giám đốc xây dựng

Biểu đồ lương giám đốc xây dựng

22,500,000 vnđ

( Hai mươi Hai triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc xây dựng là: 22,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc xây dựng