Tra cứu lương giám đốc vùng

Biểu đồ lương giám đốc vùng

15,833,333 vnđ

( Mười năm triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc vùng là: 15,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc vùng