Tra cứu lương giám đốc vùng

Biểu đồ lương giám đốc vùng

23,571,428 vnđ

( Hai mươi Ba triệu Năm trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc vùng là: 23,571,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc vùng