Tra cứu lương giám đốc truyền thông

Biểu đồ lương giám đốc truyền thông

21,562,500 vnđ

( Hai mươi Một triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc truyền thông là: 21,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc truyền thông