Tra cứu lương giám đốc trung tâm

Biểu đồ lương giám đốc trung tâm

16,904,761 vnđ

( Mười sáu triệu Chín trăm Bốn ngàn Bảy trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc trung tâm là: 16,904,761 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc trung tâm