Tra cứu lương giám đốc thương mại

Biểu đồ lương giám đốc thương mại

23,125,000 vnđ

( Hai mươi Ba triệu Một trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc thương mại là: 23,125,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc thương mại