Tra cứu lương giám đốc tài chính

Biểu đồ lương giám đốc tài chính

24,843,750 vnđ

( Hai mươi Bốn triệu Tám trăm Bốn mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc tài chính là: 24,843,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc tài chính