Tra cứu lương giám đốc siêu thị

Biểu đồ lương giám đốc siêu thị

20,937,500 vnđ

( Hai mươi triệu Chín trăm Ba mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc siêu thị là: 20,937,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc siêu thị