Tra cứu lương giám đốc sản xuất

Biểu đồ lương giám đốc sản xuất

16,282,608 vnđ

( Mười sáu triệu Hai trăm Tám mươi Hai ngàn Sáu trăm Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc sản xuất là: 16,282,608 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc sản xuất