Tra cứu lương giám đốc sản xuất

Biểu đồ lương giám đốc sản xuất

19,958,333 vnđ

( Mười chín triệu Chín trăm Năm mươi Tám ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc sản xuất là: 19,958,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc sản xuất