Tra cứu lương giám đốc nhân sự

Biểu đồ lương giám đốc nhân sự

16,777,777 vnđ

( Mười sáu triệu Bảy trăm Bảy mươi Bảy ngàn Bảy trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc nhân sự là: 16,777,777 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc nhân sự