Tra cứu lương giám đốc nhân sự

Biểu đồ lương giám đốc nhân sự

15,111,111 vnđ

( Mười năm triệu Một trăm Mười một ngàn Một trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc nhân sự là: 15,111,111 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc nhân sự