Tra cứu lương giám đốc nhà máy

Biểu đồ lương giám đốc nhà máy

16,078,125 vnđ

( Mười sáu triệu Bảy mươi Tám ngàn Một trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc nhà máy là: 16,078,125 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc nhà máy