Tra cứu lương giám đốc nhà máy

Biểu đồ lương giám đốc nhà máy

20,531,250 vnđ

( Hai mươi triệu Năm trăm Ba mươi Một ngàn Hai trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc nhà máy là: 20,531,250 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc nhà máy