Tra cứu lương giám đốc miền

Biểu đồ lương giám đốc miền

23,653,846 vnđ

( Hai mươi Ba triệu Sáu trăm Năm mươi Ba ngàn Tám trăm Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc miền là: 23,653,846 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc miền