Tra cứu lương giám đốc miền

Biểu đồ lương giám đốc miền

18,428,571 vnđ

( Mười tám triệu Bốn trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc miền là: 18,428,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc miền