Tra cứu lương giám đốc kinh doanh

Biểu đồ lương giám đốc kinh doanh

20,114,035 vnđ

( Hai mươi triệu Một trăm Mười bốn ngàn Ba mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc kinh doanh là: 20,114,035 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc kinh doanh