Tra cứu lương giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Biểu đồ lương giám đốc khách hàng doanh nghiệp

16,666,666 vnđ

( Mười sáu triệu Sáu trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc khách hàng doanh nghiệp là: 16,666,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc khách hàng doanh nghiệp