Tra cứu lương giám đốc dự án

Biểu đồ lương giám đốc dự án

21,428,571 vnđ

( Hai mươi Một triệu Bốn trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc dự án là: 21,428,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc dự án