Tra cứu lương giám đốc dự án

Biểu đồ lương giám đốc dự án

26,562,500 vnđ

( Hai mươi Sáu triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc dự án là: 26,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc dự án