Tra cứu lương giám đốc điều hành

Biểu đồ lương giám đốc điều hành

18,895,833 vnđ

( Mười tám triệu Tám trăm Chín mươi Năm ngàn Tám trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc điều hành là: 18,895,833 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc điều hành