Tra cứu lương giám đốc điều hành

Biểu đồ lương giám đốc điều hành

18,576,086 vnđ

( Mười tám triệu Năm trăm Bảy mươi Sáu ngàn Tám mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc điều hành là: 18,576,086 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc điều hành