Tra cứu lương giám đốc chi nhánh

Biểu đồ lương giám đốc chi nhánh

17,823,529 vnđ

( Mười bảy triệu Tám trăm Hai mươi Ba ngàn Năm trăm Hai mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc chi nhánh là: 17,823,529 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc chi nhánh