Tra cứu lương giám đốc chi nhánh

Biểu đồ lương giám đốc chi nhánh

18,543,859 vnđ

( Mười tám triệu Năm trăm Bốn mươi Ba ngàn Tám trăm Năm mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám đốc chi nhánh là: 18,543,859 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám đốc chi nhánh