Tra cứu lương dược sĩ

Biểu đồ lương dược sĩ

7,878,048 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Bảy mươi Tám ngàn Bốn mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của dược sĩ là: 7,878,048 VNĐ

Danh sách tin tuyển dược sĩ