Tra cứu lương dược sĩ

Biểu đồ lương dược sĩ

8,250,000 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của dược sĩ là: 8,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dược sĩ