Tra cứu lương dược sĩ bán thuốc

Biểu đồ lương dược sĩ bán thuốc

6,416,666 vnđ

( Sáu triệu Bốn trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của dược sĩ bán thuốc là: 6,416,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển dược sĩ bán thuốc