Tra cứu lương dựng phim

Biểu đồ lương dựng phim

9,925,925 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Hai mươi Năm ngàn Chín trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của dựng phim là: 9,925,925 VNĐ

Danh sách tin tuyển dựng phim