Tra cứu lương dựng phim

Biểu đồ lương dựng phim

9,243,589 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Bốn mươi Ba ngàn Năm trăm Tám mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của dựng phim là: 9,243,589 VNĐ

Danh sách tin tuyển dựng phim