Tra cứu lương đứng máy cnc

Biểu đồ lương đứng máy cnc

6,888,888 vnđ

( Sáu triệu Tám trăm Tám mươi Tám ngàn Tám trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của đứng máy cnc là: 6,888,888 VNĐ

Danh sách tin tuyển đứng máy cnc