Tra cứu lương đứng máy cnc

Biểu đồ lương đứng máy cnc

6,971,428 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của đứng máy cnc là: 6,971,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển đứng máy cnc