Tra cứu lương điều phối viên

Biểu đồ lương điều phối viên

7,250,000 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều phối viên là: 7,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều phối viên