Tra cứu lương điều phối viên

Biểu đồ lương điều phối viên

8,312,500 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều phối viên là: 8,312,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều phối viên