Tra cứu lương điều phối sản xuất

Biểu đồ lương điều phối sản xuất

9,812,500 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều phối sản xuất là: 9,812,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều phối sản xuất