Tra cứu lương điều hành tour

Biểu đồ lương điều hành tour

7,952,380 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Năm mươi Hai ngàn Ba trăm Tám mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều hành tour là: 7,952,380 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều hành tour