Tra cứu lương điều dưỡng

Biểu đồ lương điều dưỡng

9,324,561 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Hai mươi Bốn ngàn Năm trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều dưỡng là: 9,324,561 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều dưỡng