Tra cứu lương điều dưỡng

Biểu đồ lương điều dưỡng

10,608,870 vnđ

( Mười triệu Sáu trăm Tám ngàn Tám trăm Bảy mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều dưỡng là: 10,608,870 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều dưỡng