Tra cứu lương điều dưỡng bệnh viện

Biểu đồ lương điều dưỡng bệnh viện

6,000,000 vnđ

( Sáu triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của điều dưỡng bệnh viện là: 6,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển điều dưỡng bệnh viện