Tra cứu lương cửa hàng trưởng

Biểu đồ lương cửa hàng trưởng

17,343,902 vnđ

( Mười bảy triệu Ba trăm Bốn mươi Ba ngàn Chín trăm Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của cửa hàng trưởng là: 17,343,902 VNĐ

Danh sách tin tuyển cửa hàng trưởng