Tra cứu lương cộng tác viên kho

Biểu đồ lương cộng tác viên kho

7,428,571 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của cộng tác viên kho là: 7,428,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển cộng tác viên kho