Tra cứu lương công nhân sản xuất

Biểu đồ lương công nhân sản xuất

6,983,333 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Tám mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân sản xuất là: 6,983,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân sản xuất