Tra cứu lương công nhân sản xuất

Biểu đồ lương công nhân sản xuất

6,894,736 vnđ

( Sáu triệu Tám trăm Chín mươi Bốn ngàn Bảy trăm Ba mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân sản xuất là: 6,894,736 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân sản xuất