Tra cứu lương công nhân kỹ thuật

Biểu đồ lương công nhân kỹ thuật

7,035,714 vnđ

( Bảy triệu Ba mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân kỹ thuật là: 7,035,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân kỹ thuật