Tra cứu lương công nhân kỹ thuật

Biểu đồ lương công nhân kỹ thuật

5,928,571 vnđ

( Năm triệu Chín trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân kỹ thuật là: 5,928,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân kỹ thuật