Tra cứu lương công nhân kho

Biểu đồ lương công nhân kho

7,250,000 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân kho là: 7,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân kho