Tra cứu lương công nhân kho

Biểu đồ lương công nhân kho

7,093,750 vnđ

( Bảy triệu Chín mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân kho là: 7,093,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân kho