Tra cứu lương công nhân hàn

Biểu đồ lương công nhân hàn

8,112,500 vnđ

( Tám triệu Một trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân hàn là: 8,112,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân hàn