Tra cứu lương công nhân hàn

Biểu đồ lương công nhân hàn

7,839,285 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Ba mươi Chín ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân hàn là: 7,839,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân hàn