Tra cứu lương công nhân đóng gói

Biểu đồ lương công nhân đóng gói

7,071,428 vnđ

( Bảy triệu Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân đóng gói là: 7,071,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân đóng gói