Tra cứu lương công nhân đóng gói

Biểu đồ lương công nhân đóng gói

6,937,500 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Ba mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân đóng gói là: 6,937,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân đóng gói