Tra cứu lương công nhân cơ khí

Biểu đồ lương công nhân cơ khí

9,291,666 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Chín mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân cơ khí là: 9,291,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân cơ khí