Tra cứu lương công nhân cơ khí

Biểu đồ lương công nhân cơ khí

8,260,869 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Sáu mươi ngàn Tám trăm Sáu mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nhân cơ khí là: 8,260,869 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nhân cơ khí