Tra cứu lương công nghệ sinh học

Biểu đồ lương công nghệ sinh học

14,884,615 vnđ

( Mười bốn triệu Tám trăm Tám mươi Bốn ngàn Sáu trăm Mười năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nghệ sinh học là: 14,884,615 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nghệ sinh học