Tra cứu lương công nghệ sinh học

Biểu đồ lương công nghệ sinh học

17,595,238 vnđ

( Mười bảy triệu Năm trăm Chín mươi Năm ngàn Hai trăm Ba mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công nghệ sinh học là: 17,595,238 VNĐ

Danh sách tin tuyển công nghệ sinh học