Tra cứu lương công chứng viên

Biểu đồ lương công chứng viên

8,062,500 vnđ

( Tám triệu Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của công chứng viên là: 8,062,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển công chứng viên