Tra cứu lương chuyên viên xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương chuyên viên xuất nhập khẩu

17,743,902 vnđ

( Mười bảy triệu Bảy trăm Bốn mươi Ba ngàn Chín trăm Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên xuất nhập khẩu là: 17,743,902 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên xuất nhập khẩu