Tra cứu lương chuyên viên xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương chuyên viên xuất nhập khẩu

14,758,620 vnđ

( Mười bốn triệu Bảy trăm Năm mươi Tám ngàn Sáu trăm Hai mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên xuất nhập khẩu là: 14,758,620 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên xuất nhập khẩu